Følg vår blogg!

trivsel på arbeidsplassen Trivselsledelse fremmer gode prestasjoner

Egentlig er det innlysende. En medarbeiders prestasjoner øker når hun eller han blir sett, hørt og forstått av en leder som viser nærvær og interesse. Så hvorfor er det utfordrende for mange ledere å anerkjenne medarbeiderne på en hensiktsmessig måte?

Ledere skal fokusere på trivsel

Det kan blant annet skyldes lederens fokus på og streben etter å nå de forretningsmessige målene fra den øverste ledelsen. Slik havner fokus på trivsel i andre rekke. Selv om forretningen åpenbart er et viktig fokusområde, blir man som leder nødt til samtidig å fokusere på medarbeidernes trivsel. Ellers er det høy risiko for at målene ikke kan innfris. Det er dette vi kaller lederskap.

Den vanskelige samtalen

Virker en medarbeider stresset eller har høyt sykefravær, kan dette være tegn på mistrivsel. Da er det avgjørende at man som leder klarer å handle, og ta en åpen, ærlig og fremadrettet dialog med medarbeideren sin.

Selv om den hører til lederjobben, kan den personlige samtalen være vanskelig å gjennomføre for mange ledere. Videre kan det være vanskelig å omsette samtalen til konkret og effektiv handling i etterkant.

Egen trivsel som leder

AS3 Transition tilbyr et program vi kaller «Ledelse og trivsel» som forbereder ledere på å ta disse samtalene om mistrivsel. Videre får lederne trening i å gjenkjenne tegn på mistrivsel, og i å handle konstruktivt i de situasjonene hvor en medarbeider mistrives.

Gjennom programmet lærer lederne hva trivselsledelse innebærer, og de tilegner seg en konstruktiv metode for å gjenopprette trivselen. Det fokuseres dessuten på ledernes egen trivsel og ansvar som rollemodell overfor medarbeiderne sine.

«Ledelse og trivsel» foregår over to hele seminardager med en måneds opphold, samt to individuelle sparringssamtaler med en profesjonell coach.

Trivselsledelse fremmer de gode prestasjonene

Medarbeidere som mistrives på arbeidsplassen presterer ikke på langt nær så godt som de medarbeiderne som opplever høy trivsel i arbeidshverdagen sin. Medarbeidertrivsel er blant de momentene et program i trivselsledelse gir en forståelse for og verktøy til å ta hånd om.

Trivsel på arbeidsplassen består blant annet av at medarbeiderne opplever et daglig nærvær og interesse fra lederen sin. Det åpner for dialog og samarbeid om de problemstillingene som måtte dukke opp i arbeidet

Klare rammer og tydelige mål er også av stor betydning for medarbeidernes trivsel. Medarbeidere som har forståelse for virksomhetens mål og føler at de er involverte i å nå dem, opplever et betydelig bedre psykisk arbeidsmiljø.

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg om HR-relaterte problemstillinger